H~ay qung cáo nh~an Th^am QuynCung cp cho bn lp k hoch qung cáo, thit k, sn xut, lp dt các dch v mt ca

Service Hot-Tel0755-81498605

Hot Keywords: Shenzhen LED thng t…

sn phm

Loi sn phm

Màn trp tàng hình LED- More>>

C^ong ngh nghiên cu và phát trin và sn xut các di có sn phm nc ngoài, tip cn sn phm quc t cao cp, khách hàng s^au sc trong và ngoài nc, d~a cp bng sáng ch sn phm LED, cung cp cho khách hàng vi mt dòng n dnh ca sn phm dc dáo và sáng to.

LED dim ánh sáng series More>>

C^ong ngh nghiên cu và phát trin và sn xut các di có sn phm nc ngoài, tip cn sn phm quc t cao cp, khách hàng s^au sc trong và ngoài nc, d~a cp bng sáng ch sn phm LED, cung cp cho khách hàng vi mt dòng n dnh ca sn phm dc dáo và sáng to.

LED flood nh series More>>

Th gii ln nht LED ngun ánh sáng nhà sn xut, cung cp sn phm trên toàn quc, cung cp cnh quan d^o th ngoài tri chiu sáng ln dim ánh sáng, neon chéo và trang trí cuc sng d^o th h dy màu sc.

trc tuynTel:0755-81498605

Qung cáo dài hn hp tácChoose me Four big reasons

Design, manufacture, installation Train services

01Nhà thit k sáng to và dch v dc cá nh^an hóa ch d, cho phép bn lo lng và n lc

Nhà thit k sáng to và m^o hình dch v cá nh^an, cho phép bn thun tin Nhà thit k chung th dy cho bn: làm th nào d la chn vt liu qung cáo và c^ong ngh! Thit k dc dáo, giá thp nht d bn có th to ra sn phm qung cáo cht lng cao Cung cp dch v Pre-bán, lp k hoch, thit k, nhip nh, sn xut và lp dt các dch v mt ca

02Nhà máy sn xut trc tip lp ghép, loi b t các liên kt

Nhà máy sn xut trc tip lp ghép, loi b t các liên kt Ni s h~ai ca tin chi tiêu "gi hàng"? H~ay chn mt bc th chung, nhà máy sn xut trc tip cho bn, thit k, nhà thit k cp hng nht, ngi lao dng có tay ngh sn xut, thit b sn xut tiên tin và di bóng giàu kinh nghim cài dt, giá l'y tng ca bn d to ra mt bu kh^ong khí cao cp qung cáo!

03N^ang cao x l'y thit b, là mt dm bo cht lng

N^ang cao x l'y thit b, là mt dm bo cht lng C^ong ty có mt dung m^oi in 6000 nng máy in, sc nét HD h d^oi-di v phía bc nh máy, sc nét HD Bc H nh máy và khác qung cáo n^ang cao sn xut thit b, sn xut hiu qu hn và hn, tt hn là các vt liu d dm bo cht lng sn phm và tip th din qung cáo tác phm!

04Thit k-sn xut-lp dt, cht lng dch v

Thit k-sn xut-lp dt, cht lng dch v Phát trin thit k, ch to và lp dt h thng di ng~u Mt cuc gi d gii quyt c^au hi qung cáo ca bn, do dó, bn lo lng cu n lc Chuyên thit k, x^ay dng, k thut h tr, bo trì và sau bán hàng dch v dc dm bo!

Th^ong tin c^ong ty

Phn to c^ong ty chiu sáng th, là mt ánh sáng thit lp dèn LED qung cáo và h thng diu khin LED và phát trin s…

Nhìn
Các l~inh vc ng dng dèn LED?
Màn hình LED full …
Các l~inh vc ng dng dèn LED?
LED sn phm ch y…
Hin nay, Trung Quc dang tr thành toàn cu LED
ngành c^ong nghi…
Gii thiu v dèn LED
Dèn LED (LightEmitt…
'Y ngh~ia c bn ca dèn LED
Diode phát ra ánh s…
Các l~inh vc ng dng dèn LED?
Màn hình LED full …
Các l~inh vc ng dng dèn LED?
LED sn phm ch y…
Hin nay, Trung Quc dang tr thành toàn cu LED
ngành c^ong nghi…
Gii thiu v dèn LED
Dèn LED (LightEmitt…
'Y ngh~ia c bn ca dèn LED
Diode phát ra ánh s…


展开
友情链接:    金祥彩票网址   JS炸金花   丰盈彩票   佰德利棋牌官网   佰德利棋牌首页